Collectie publiek: merklap nr. 835

Merklap

Reacties

Er zijn bij deze merklap nog geen reacties geplaatst

Informatie

Letterlape út 1780-1781, makke troch F.M, waerskynlik in muoike fan pake Sjoerd Rinzes Siesling út Jorwerd. Pake Sjoerd, skipper, wie troud mei Detje Steenstra. Harren dochter Geesje Siesling, wie berne 23 september 1875 op it skip yn Nieuweschoot. Har dochter wie myn mem Detje Keuning-Joustra.

Uitgelicht!

    Geen Uitgelicht! beschikbaar
Impres Internet Groep B.V. te Zwolle